Polityka Prywatności | Murrelektronik

Polityka prywatności Murrelektronik Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych,w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z obowiązującymi nas przepisami lokalnymi. Za pomocą niniejszego dokumentu o ochronie danych osobowych kompleksowo informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Murrelektronik Sp. z o.o. oraz o przysługujących Państwu prawach.

Niniejszy dokument o ochronie danych znajduje zastosowanie dla wszystkich stron internetowych naszej firmy, które są dostępne pod naszymi domenami (https://www.murrelektronik.pl, https://shop.murrelektronik.pl), jak również naszych stron w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram). Jeśli w ramach naszej oferty przechodzą Państwo na strony internetowe innych operatorów, obowiązują każdorazowo ich własne przepisy dotyczące ochrony danych, za których treść odpowiadają odpowiedni operatorzy tych stron.

Jeżeli w odniesieniu do poszczególnych usług obowiązują odrębne lub dodatkowe zasady prywatności lub jeżeli prosimy Państwa o wyrażenie zgody, poinformujemy Państwa o tym odrębnie przed skorzystaniem z danej usługi (np. w przypadku subskrypcji newslettera lub zakupu w naszym sklepie internetowym).

Ponadto, stosujemy wiele środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Przykładowo transmisja pomiędzy Państwa przeglądarką a naszymi serwerami zawsze jest zaszyfrowana. W celu stałej ochrony Państwa danych osobowych stosujemy liczne środki techniczne i organizacyjne.

Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail ale także Państwa adres IP.

Dane anonimowe istnieją wtedy, gdy nie można dopasować danych osobowych do użytkownika.

Jako osobom, których dane są przetwarzane przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Dane kontaktowe

Aby skorzystać ze wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z nami pod następującym adresem mailowym: gdpr@murrelektronik.pl

Prosimy o kontakt pod wskazanym adresem również w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie.

Jednocześnie, prosimy o kierowanie pod powyższy adres wniosków dotyczących cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane kontaktowe organu nadzorczego – Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 – 193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

Prawo do sprzeciwu

W związku z przysługującym Państwu prawem do sprzeciwu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych bez podawania przyczyny. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych dla tych celów.

Sprzeciw jest bezpłatny i może zostać złożony bez zachowania pisemnej formy, na adres mailowy: gdpr@murrelektronik.pl

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli zezwolili nam Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wyrażenie zgody, mają Państwo prawo do jej odwołania ze skutkiem na przyszłość na podstawie art. 7 RODO.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przestrzegamy postanowień RODO oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. Podstawy prawne do przetwarzania danych wynikają z art. 6 RODO.

Wykorzystujemy Państwa dane do zapoczątkowania współpracy, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunków umownych, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, co może również obejmować analizy dla celów marketingowych i reklamy bezpośredniej.

Państwa zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych zgodnie z RODO. W tym miejscu poinformujemy Państwa o celach przetwarzania danych oraz o przysługującym Państwu prawie do cofnięcia zgody. Jeżeli zgoda odnosi się również do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie wskażemy to Państwu w treści zgody.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawne i nie ma powodu, aby zakładać, że prawnie uzasadniony interes użytkownika w wykluczeniu przetwarzania jest nadrzędny nad prawem do przetwarzania tych danych przez administratora.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawa, za odpowiednią zgodą lub w przypadku istnienia nadrzędnego, uzasadnionego interesu z naszej strony. W przeciwnym razie nie ujawniamy Państwa danych osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (ujawnienie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W Murrelektronik Sp. z o.o. zapewniamy, że Państwa dane otrzymują tylko te osoby, które potrzebują ich do wykonania swoich zadań. W wielu przypadkach nasze działy specjalistyczne korzystają z wsparcia podmiotów zewnętrznych w realizacji swoich zadań. Ze wszystkimi tymi podmiotami zawieramy niezbędne umowy o ochronie danych.

Transfer do państw trzecich

Przekazujemy Państwa dane osobowe do dostawców usług lub spółek z naszej grupy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: Szwajcaria, USA, Kanada, Brazylia, Turcja, Indie, Chiny, Korea Południowa i Singapur.

Dane są przekazywane do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji stosunku umownego, wymagane przez prawo lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Przestrzeganie poziomu ochrony danych jest zapewnione przez najwyższy poziom ochrony danych i standardowe klauzule umowne UE.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są one potrzebne dla danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że niektórych sytuacjach, okresy przechowywania danych mogą być dłuższe niż jest to wskazane w RODO. Dotyczy to w szczególności ustawowych obowiązków przechowywania danych. Jeżeli nie ciąży na nas obowiązek dalszego przechowywania danych, zostaną one usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania.

Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli użytkownik udzielił nam na to zgody lub jeśli toczy się spór prawny i wykorzystujemy dowody w ramach ustawowych okresów przedawnienia, które mogą wynosić do dwudziestu lat; zwykły okres przedawnienia przewidziany Kodeksem cywilnym wynosi sześć lat. Przechowywanie wykraczające poza osiągnięcie celu ma miejsce również wtedy, gdy zachodzi inny wyjątek zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.

Bezpieczne przesyłanie danych

W celu jak najlepszej ochrony przechowywanych u nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są stale weryfikowane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych wychodzących i przychodzących do naszej strony internetowej jest zaszyfrowana. Oferujemy HTTPS jako protokół transmisji dla naszej strony internetowej, w każdym przypadku wykorzystując aktualne protokoły szyfrowania. Dodatkowo oferujemy naszym użytkownikom szyfrowanie treści formularzy kontaktowych i aplikacji. Rozszyfrowanie tych danych jest możliwe jedynie przez nas. (Istnieje również możliwość skorzystania z alternatywnych kanałów komunikacji (np. usługi poczty tradycyjnej).

Dostarczanie danych

Niektóre dane osobowe są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych i prawnych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które ona oferuje.

Szczegóły streściliśmy dla Ciebie w punkcie powyżej. W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane ze względu na wymogi prawne. Zwracamy uwagę, że bez podania tych danych może nie być możliwe opracowanie Państwa zapytania lub realizacja zawartej umowy.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

To jakie dane przetwarzamy, zależy od konkretnej sytuacji tzn. od tego czy w danej chwili na przykład składają Państwo zamówienie online lub wpisują zapytanie w naszym formularzu kontaktowym, czy wysyłają nam wniosek lub składają skargę.

Należy pamiętać, że informacje dotyczące szczególnych sytuacji przetwarzania danych możemy również podawać oddzielnie w odpowiednim miejscu, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych lub w przypadku prośby o kontakt.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Informacje o stronie internetowej, z której nas Państwo odwiedzają;
 • Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny;
 • Adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych;
 • Żądane pliki, ilość przesłanych danych, pobieranie/eksport plików;
 • Informacje o stronach internetowych, które odwiedzają Państwo w naszej witrynie,
  w tym data i czas.

Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail (Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO)

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszą Państwo do nas za pośrednictwem jednego z tych formularzy kontaktowych, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/prośbę.

Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana w ten sposób, że podają nam Państwo tylko te dane, które są nam absolutnie niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem. Proszę zapoznać się z poniższą listą, aby zobaczyć, jakie dane są gromadzone i przetwarzane dla danego formularza kontaktowego. Ponadto, Państwa adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną oraz w celu ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być podane opcjonalnie (np. w celu udzielenia indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w e-mailu wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania.

W ramach zapytania kontaktowego gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • Imię (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe dla spersonalizowanego adresu);
 • Nazwisko (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe dla spersonalizowanego adresu;
 • E-mail (pole obowiązkowe, aby umożliwić wysłanie zapytania o kontakt);
 • Firma (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe do przyporządkowania do osoby kontaktowej);
 • Kraj (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe dla przyporządkowania do oddziału);
 • Kod pocztowy (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe do przyporządkowania do osoby kontaktowej);
 • Miasto (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe do przyporządkowania do osoby kontaktowej);
 • Numer telefonu (pole obowiązkowe) jeśli wymagany jest kontakt telefoniczny,
  np. w przypadku wniosków dla dostawców);
 • Opis problemu;
 • Żądanie (w zależności od zapytania, pole obowiązkowe, aby móc przetworzyć żądanie);
 • Forma prawna;
 • Ulica (pole obowiązkowe, jeżeli wymagany jest kontakt pocztowy, np. w przypadku zgłoszeń dla dostawców);
 • Kontakt;
 • Dział;
 • Rok założenia;
 • Obrót w poprzednim roku;
 • Liczba pracowników;
 • Klienci referencyjni;
 • Spółka zależna;
 • Zakłady produkcyjne;
 • Certyfikacja;
 • Asortyment produktów;
 • Rodzaj produkcji;
 • Dostawa i wymiana danych.
 

W ramach procesu składania zamówienia przetwarzamy następujące dane:

 • Adres e-mail;
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Wydział/Dział/Departament;
 • Firma;
 • NIP;
 • Adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
 • Adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
 • Telefon (opcjonalnie);
 • Faks (opcjonalnie).
 

W ramach zakładania konta klienta przetwarzamy następujące dane:

 • Numer klienta (opcjonalnie);
 • Adres e-mail;
 • Hasło;
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Wydział/Dział/Departament;
 • Firma;
 • NIP;
 • Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
 • Adres e-mail odbiorcy faktury (opcjonalnie);
 • Telefon (opcjonalnie);
 • Faks (opcjonalnie).

Biuletyn informacyjny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapisać się na bezpłatny newsletter. Adres e-mail podany podczas rejestracji do newslettera, nazwa firmy (jeśli została podana), kraj (jeśli został podany), jak również imię i nazwisko (jeśli zostały podane) oraz płeć (jeśli została podana) zostaną wykorzystane do wysłania  spersonalizowanego newslettera.

Przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania danych, ponieważ tylko adres e-mail (lub nazwisko w przypadku spersonalizowanych biuletynów) jest oznaczony jako pole obowiązkowe. Ze względów technicznych oraz ochrony prawnej Państwa danych, adres IP jest przetwarzany również wtedy, gdy zamawiają Państwo newsletter.

Aby potwierdzić swój adres e-mail i swoją zgodę, po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo osobny e-mail (e-mail potwierdzający). Zgoda zostanie zarejestrowana dopiero po potwierdzeniu przez Państwa linku aktywacyjnego zawartego w tym e-mailu. W przeciwnym razie Państwa dane przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zostaną usunięte po kolejnym krótkim przypomnieniu po upływie jednego tygodnia i po upływie kolejnych 2 tygodni. Potwierdzając rejestrację pod tym linkiem aktywacyjnym, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy jako właściciel tego adresu e-mail przesyłali Państwu bezpłatny newsletter z informacjami o firmie oraz naszych własnych usługach i produktach.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji udostępnionej w newsletterze (klikając na link rezygnacji z subskrypcji) i w ten sposób odwołać swoją zgodę.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu bezpośrednio na naszej stronie internetowej, wysyłając pisemną wiadomość na adres Murrelektronik Sp. z o.o. lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@murrelektronik.pl

Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, usuniemy Państwa adres e-mail z listy dystrybucyjnej newslettera, aby nie był on już do Państwa wysyłany oraz usuniemy zebrane o Państwu dane użytkowe. Rejestry danych oparte na zasadzie potwierdzenia newslettera, jak również odwołanie zgody, będą następnie przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b), e) RODO. W tym czasie jednak Państwa dane osobowe zostaną zablokowane przed dalszym przetwarzaniem. Do wysyłania naszego newslettera używamy systemu Pardot. Państwa dane zostaną zatem przekazane do Pardot LLC. W ten sposób Pardot LLC nie może wykorzystywać danych użytkownika do celów innych niż wysyłanie biuletynu. Pardot LLC nie ma prawa przekazywać ani sprzedawać danych użytkownika.

Analiza korzystania z newslettera

Nasz newsletter zawiera piksele śledzące. Piksel śledzący to niewidoczna grafika w e-mailach HTML, której celem jest umożliwienie zapisu w pliku dziennika, kiedy e-mail jest otwierany, jak również zapisu linków aktywowanych z newslettera w celu późniejszej analizy. Dzięki temu możemy ocenić sukces naszych kampanii newsletterowych za pomocą ocen statystycznych oraz zoptymalizować nasz newsletter, np. w celu przedstawienia Państwu tematów i ofert lepiej dopasowanych do Państwa zainteresowań.

Zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane przez naszego usługodawcę wymienionego poniżej. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu za pośrednictwem tego linku: https://go.murrelektronik.com/wypisanie_z_newslettera_murrelektronik

Odbiorca danych: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA.

Sklep internetowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. Dane, które podają Państwo w formularzu zamówienia, przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji lub opracowania stosunku umownego, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze wykorzystanie. Zasada oszczędności danych i unikania danych jest przestrzegana w ten sposób, że są Państwo zobowiązani do przekazania tylko tych danych, które są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (np. nazwisko, adres, adres e-mail, adres dostawy) lub które jesteśmy prawnie zobowiązani pobrać.  Ponadto, Państwa adres IP jest przetwarzany ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej. Bez tych danych będziemy niestety zmuszeni odmówić zawarcia umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej wykonać lub będziemy zmuszeni do rozwiązania istniejącej umowy. Oczywiście, możecie Państwo również podać więcej danych, jeśli chcesz.
 2. Aby zrealizować Państwa zamówienie, współpracujemy z niżej wymienionymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną w ramach realizacji umowy przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Państwa dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności zleconej instytucji kredytowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie Państwa poinformujemy. Podstawą prawną do przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec klientów, współpracujemy
  z zewnętrznymi partnerami spedycyjnymi. Przekazujemy Państwa nazwisko, jak również adres dostawy oraz, jeśli jest to konieczne dla dostawy, Państwa numer telefonu wybranemu przez nas partnerowi spedycyjnemu wyłącznie w celu dostawy towarów. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Rejestracja / konto klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO)

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że mogą Państwo przeglądać historię swoich zamówień, a dane, które podają Państwo w formularzu zamówienia, są zapisywane. Oznacza to, że nie muszą Państwo ponownie wprowadzać tych informacji przy składaniu nowego zamówienia. Przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania danych, ponieważ tylko dane wymagane do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*). Są to np. adres e-mail i hasło, w tym powtórzenie hasła.

Przy zamówieniu w naszym sklepie internetowym, wymagamy również informacji o adresie rozliczeniowym (firma, adres) dla celów dostawy. Jeśli adres dostawy różni się od adresu podanego na fakturze, należy wskazać to podczas składania zamówienia. Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywany jest również adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (techniczne dane podstawowe). Klikając na przycisk "Załóż konto", wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych. Uwaga: Wprowadzone przez Państwa hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej. Pracownicy naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła, dlatego też nie mogą oni udzielić Państwu żadnych informacji, jeśli zapomniałeś hasła.

W takim przypadku prosimy o skorzystanie z funkcji "Nie pamiętasz hasła?", która wyśle Państwu automatycznie wygenerowane nowe hasło pocztą elektroniczną. Żaden z pracowników nie jest upoważniony do żądania od Państwa hasła telefonicznie lub pisemnie. Dlatego prosimy o nie podawanie swojego hasła, jeśli otrzymają Państwo takie prośby. Po zakończeniu procesu rejestracji Państwa dane są zapisywane w celu korzystania z chronionej strefy klienta. Od momentu zalogowania się na naszej stronie internetowej przy użyciu adresu e-mail jako nazwy użytkownika i hasła, dane te są udostępniane dla działań, które wykonują Państwo na naszej stronie internetowej (np. dla zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia online można śledzić w historii zamówień.

Osoby zarejestrowane mogą samodzielnie dokonywać zmian/korekt w adresie rozliczeniowym lub adresie dostawy w zakładce historia zamówień. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych np. ze zmianą adresu zapraszany do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który również może dokonać zmian/poprawek w złożonym zamówieniu.

Oczywiście, mogą Państwo również anulować swoją rejestrację lub usunąć konto klienta.
W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@murrelektronik.pl

Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO)

Płatności w naszym sklepie internetowym dokonywane są na podstawie faktur. W tym celu gromadzone są dane dotyczące płatności, w celu przetworzenia Państwa zamówienia i płatności. Ponadto, Państwa adres IP jest przetwarzany ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej.

Przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania danych. Są Państwo zobowiązani do przekazania nam tylko tych danych, które są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji płatności, a tym samym do realizacji umowy lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych będziemy niestety zmuszeni odmówić zawarcia umowy, ponieważ nie będziemy w stanie jej wykonać.

Używany przez nas system płatności wykorzystuje szyfrowanie SSL do ochrony transmisji Państwa danych.

Cele reklamowe dla istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Murrelektronik Sp. z o.o. jest zainteresowany utrzymaniem relacji z Państwem oraz przesyłaniem Państwu informacji i ofert dotyczących naszych produktów/usług/ofert. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane, aby wysyłać odpowiednie informacje i oferty pocztą elektroniczną. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celach reklamowych.

Odwołanie może być dokonane bezpłatnie, bez podania przyczyn, bez zachowania formy pisemnej i powinno być przesłane, jeśli to możliwe, pocztą elektroniczną na adres: gdpr@murrelektronik.pl lub pocztą tradycyjną na adres Murrelektronik Sp. z o.o., al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice.

Chętnie prześlemy Państwu również wszelkie informacje i oferty pocztą tradycyjną. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli się temu Państwo sprzeciwią, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tym celu. Sprzeciw można zgłosić bezpłatnie, bez zachowania formy pisemnej i bez podawania przyczyn, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: gdpr@murrelektronik.pl lub listownie na adres Murrelektronik Sp. z o.o., al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice.

Portal dla kandydatów do pracy (Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Murrelektronik Sp. z o.o. Jesteśmy świadomi wagi Państwa danych i przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w celu skontaktowania się z Państwem w ramach procesu rekrutacji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. W przypadku aplikacji online gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Ulica / Numer;
 • Kod pocztowy;
 • Lokalizacja;
 • Numer telefonu;
 • E-Mail.

Ponadto korzystamy z danych, które w sposób dozwolony uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. sieci zawodowych).

W ramach formularza zgłoszeniowego zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. W ten sposób przestrzegamy zasady oszczędności danych i unikania danych, wymagając od Państwa podania tylko tych danych, które są nam niezbędne do pełnego zapoznania się z Państwa dokumentami aplikacyjnymi, takimi jak imię, nazwisko, płeć, dane kontaktowe, list motywacyjny, CV oraz certyfikaty, lub które jesteśmy prawnie zobowiązani gromadzić. Te obowiązkowe dane (tylko adres e-mail) są oznaczone *(gwiazdką). Ze względów technicznych, jak również w celu ochrony prawnej, przetwarzany jest również Państwa adres IP.

Niestety bez wskazanych powyżej danych nie jesteśmy w stanie sprawdzić Państwa dokumentów aplikacyjnych, dlatego nasz system aplikacyjny nie pozwala w przypadku nieuzupełnienia wymaganych danych na przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście, mają Państwo możliwość dobrowolnego podania informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa dokumenty aplikacyjne są przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej za pośrednictwem naszego systemu aplikacyjnego. W wyżej wymienionym celu przechowujemy Państwa dane do czasu zakończenia procedury składania wniosków i upływu odpowiednich terminów - najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu rekrutacji. Mają Państwo jednak możliwość, abyśmy przechowywali Państwa dokumenty aplikacyjne przez dłuższy czas i dopasowywali je do innych ofert pracy, które odpowiadają Państwa profilowi. W tym celu potrzebujemy Państwa zgody, którą mogą nam Państwo wyrazić, klikając pole wyboru przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane przez okres 12 miesięcy. Mogą Państwo oczywiście wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn, ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za rekrutację telefonicznie, pocztą elektroniczną na adres gdpr@murrelektronik.pl lub listownie na adres spółki.

System Live Chat

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość komunikacji z nami poprzez czat na żywo. W tym celu korzystamy z usług dostawcy Salesforce. Przetwarzanie danych ma tutaj miejsce, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy/uruchomienia umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub mamy w tym uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na skutecznym i bezpośrednim wspieraniu naszych klientów i zainteresowanych stron. Dane, które zbieramy obejmują: historię czatu, adres IP w czasie trwania rozmowy i kraj pochodzenia, jak również wszystkie dane, które ujawnią nam Państwo podczas czatu. Jeśli nie ujawnią Państwo żadnych danych osobowych (np. prawdziwego nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp.) na czacie, wówczas nie będziemy w ich posiadaniu. Dostęp do tych danych mają tylko nasi pracownicy, jeśli potrzebują ich do realizacji swoich zadań. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim i wykorzystujemy je wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz anonimowo do wewnętrznych statystyk. Uzyskane przez nas dane zostaną po zakończeniu czatu usunięte lub zanonimizowane.

Korzystając z czatu, automatycznie korzystają Państwo z usług Salesforce. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Salesforce, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Salesforce pod adresem https://www.salesforce.com/company/privacy/

Odbiorca: Salesforce.com Niemcy GmbH, Erika -Mann-Str. 31, 80636 München, Deutschland.

Zautomatyzowane decyzje w sprawach indywidualnych

Nie stosujemy czysto automatycznego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji w indywidualnych sprawach.

Pliki Cookie (Art. 6 ust. 1 lit. c) f) w związku z art. 32 RODO)

Nasze strony internetowe wykorzystują w kilku miejscach tzw. pliki cookie. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym). Pliki cookie pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Pozwala nam to na dostosowanie zawartości strony do potrzeb odwiedzających. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam mierzenie skuteczności danej reklamy i umieszczanie jej np. w zależności od zainteresowań tematycznych użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera użytkownika po upływie okresu ich ważności (zazwyczaj sześć miesięcy) lub po ich samodzielnym usunięciu przez użytkownika przed upływem okresu ważności.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednak zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, jeśli nie chcą Państwo wysyłać takich informacji. Po zmianie ustawień przeglądarki nadal mogą Państwo korzystać z ofert na naszej stronie internetowej bez ograniczeń (za wyjątkiem konfiguratorów).

W naszym komunikacie plików cookie wyróżniamy następujące pliki cookie, które można również wybrać:

Marketing

Technologie te są wykorzystywane przez reklamodawców do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika.

Statystyki

Technologie te pozwalają nam na analizę korzystania z witryny w celu pomiaru i poprawy wydajności.

Podstawy

Technologie te są wymagane, aby umożliwić podstawową funkcjonalność strony internetowej.

Edytuj ustawienia Cookie

Profile użytkowników / procedury śledzenia stron internetowych

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookie", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony, tj. zanonimizowany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na link.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Edytuj ustawienia Cookie

 

IntelliAd (IntelliAd Media GmbH)

Ta witryna korzysta z technologii śledzenia urządzeń krzyżowych firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium ("intelliAd"). Do Państwa loginu przypisany jest token, który jest przechowywany lokalnie i tymczasowo w formie zaszyfrowanej w pliku cookie na Państwa komputerze. Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Adresy IP użytkowników są zbierane, agregowane i przechowywane w formie pseudonimowej, podobnie jak inne pseudonimowe dane dotyczące użytkowania. W tym samym celu na podstawie tych danych tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Mogą Państwo trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie dla preferencji reklamowych intetlliAd poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji z plików cookie udostępnionej na stronie, do której link znajduje się poniżej: https://login.intelliad.com/optout.php. O ile jest to prawnie wymagane, posiadamy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych w sposób opisany powyżej. Uzyskaliśmy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

 

Facebook Custom Audiences ("Visitor Action Pixel")

Nasza strona używa Facebook Pixel sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park, 1 Hacker Way, CA 94025, USA, lub jeśli jesteście Państwo mieszkańcami UE, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ten sposób staramy się uzyskać informacje, które pozwolą nam zoptymalizować naszą stronę internetową i poprawić wrażenia gości, a w razie potrzeby zaprezentować Państwu ukierunkowane treści reklamowe za pośrednictwem platformy Facebook. Podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może zezwolić Facebookowi i jego partnerom na wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy tylko użytkownikom, którzy odwiedzili również naszą stronę internetową lub posiadają określone cechy, które przekazujemy Facebookowi. Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą stronę internetową jako grupy docelowej do wyświetlania reklam.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane związane z korzystaniem przez Państwa z naszego serwisu: Adres IP, znacznik czasu, wyświetlenia. Dane te są przechowywane przez 7 dni, po czym są automatycznie anonimizowane. Po 90 dniach dane te są usuwane. Z pomocą Pixela Facebooka, Państwa zachowanie może być śledzone na kilku stronach po tym, jak zobaczyli Państwo lub kliknęli na reklamę na Facebooku. Proces ten jest wykorzystywany do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki użytkowania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy. Szczegółowe informacje na temat Pixela Facebooka i sposobu jego działania można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Edytuj ustawienia Cookie

 

LinkedIn Insight Tag

Ta strona korzysta z technologii analizy i śledzenia konwersji LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Wspomniana technologia LinkedIn może być wykorzystana do wyświetlania bardziej odpowiednich reklam na podstawie Państwa zainteresowań. Podstawą prawną przekazania danych jest Państwa zgodazgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Otrzymujemy od LinkedIn zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklamowej oraz informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą witryną. LinkedIn jest jednak w stanie powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika LinkedIn. Nie mamy wpływu na dane, które LinkedIn zbiera w ten sposób, ani na zakres tych danych zbieranych przez LinkedIn. Nie mamy również wiedzy na temat treści danych przesyłanych do LinkedIn.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie LinkedIn można znaleźć tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig

Mogą Państwo sprzeciwić się analizie Państwa zachowań przez LinkedIn, jak również wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach ("Opt-Out"); w tym celu należy kliknąć pole "Zrezygnuj na LinkedIn" (dla członków LinkedIn) lub "Zrezygnuj" (dla pozostałych użytkowników) na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Odbiorca danych: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA.

Edytuj ustawienia Cookie

 

LinkedIn Ads / LinkedIn Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "LinkedIn Ads", usługi LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (zwanego dalej: "LinkedIn"). LinkedIn Ads przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. W tym celu LinkedIn Ads wykorzystuje m. in. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez niego z naszej strony internetowej.

Korzystamy z LinkedIn Ads w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz do ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczenia użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu wyżej wymienionych informacji przez LinkedIn, ustawiając plik cookie opt-out na jednej z witryn internetowych, do których prowadzą poniższe linki:

Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie. Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec ich przetwarzaniu poprzez dezaktywację wykonywania Java Script w Państwa przeglądarce. Ponadto można całkowicie uniemożliwić wykonywanie kodu Java Script, instalując blokadę Java Script. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Informacje osób trzecich: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez zewnętrznego dostawcę można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Odbiorca danych: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA.

 

Film z YouTube osadzony za pomocą ramki iFrame w trybie zwiększonej prywatności

Korzystamy z YouTube, usługi firmy Google, aby pokazywać Państwu treści wideo. Aby chronić Państwa prywatność, włączyliśmy rozszerzony tryb ochrony danych.

YouTube używa również plików cookie do zbierania informacji o osobach odwiedzających jego stronę internetową. YouTube wykorzystuje je między innymi do gromadzenia statystyk dotyczących wideo, zapobiegania oszustwom oraz do poprawy komfortu użytkowania. Odtworzenie wideo zazwyczaj prowadzi również do połączenia z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu filmu wideo może to spowodować dalsze przetwarzanie danych, zwłaszcza jeśli są już Państwo zalogowani w serwisie YouTube. Nie mamy na to wpływu.

Naciskając przycisk start na filmie, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie danych do Google LLC. Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podstawą prawną przekazania danych są standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 

Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można zarządzać tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są stosowane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia, o ile są one implementowane za pomocą Google Tag Manager.

 

GA Audiences

Ta strona internetowa korzysta z GA Audiences, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), gromadzi i przechowuje dane, z których profile użytkowników są tworzone pod pseudonimami. Dzięki tej technologii użytkownicy, którzy odwiedzili już nasze strony internetowe i usługi online, zobaczą ukierunkowane reklamy od nas na innych zewnętrznych stronach sieci partnerów Google. W tym celu pliki cookies umieszczane są na komputerze użytkownika w celu analizowania zachowań użytkowników podczas odwiedzania witryny internetowej, a następnie może być używany do ukierunkowanych rekomendacji produktów i reklam opartych na zainteresowaniach. Poprzez umieszczanie plików cookie na komputerze użytkownika nie są przechowywane i przetwarzane żadne dane osobowe. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach, może wyłączyć wykorzystywanie przez Google plików cookie do tych celów, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO w związku z decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 (2010/87/EU). Obecnie przygotowywane są dodatkowe środki mające na celu zapewnienie większej ochrony danych osobowych i skutecznej ochrony prawnej osób, których dane dotyczą.

 

Google DoubleClick

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na rożnych urządzeniach. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas korzystania z internetu na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym użytkownika (np. tablecie lub komputerze). Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi identyfikatory użytkowników uwierzytelnionych przez Google, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla reklam wyświetlanych między urządzeniami.

Użytkownik może trwale zrezygnować z remarketingu/targetingu między urządzeniami, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; prosimy kliknąć na ten link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do reklamy i Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podstawą prawną przekazania danych są standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 

Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z usługi "Google Ads", która umożliwia marketerom umieszczanie reklam na listach wyników wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Odbywa się to na podstawie wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych, dzięki czemu reklama jest wyświetlana na listach wyników tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzone wyszukiwanie odpowiadające słowu kluczowemu.

Celem Google Ads jest promowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich, na listach wyników wyszukiwania Google oraz poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam osób trzecich w naszej witrynie internetowej.

Po kliknięciu na odpowiednią reklamę Google, która łączy się z naszą stroną internetową, Google ustawia plik cookie. Plik cookie umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy użytkownik wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy i czy wygenerował sprzedaż.

Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane przez Google do sporządzania statystyk np. całkowita liczba użytkowników skierowanych przez Google Ads, wyniki naszej kampanii reklamowej dla naszej strony internetowej. Ani my, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymujemy od Google informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkownika. Dane osobowe, takie jak odwiedzane strony internetowe, są przechowywane za pomocą plików cookie, a Google może przekazywać te dane osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach Google, wchodząc na następujący link opt-out: https://adssettings.google.com/. Odbiorcy danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense używa plików "cookie", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Google AdSense korzysta również z tak zwanych sygnałów nawigacyjnych ang. web beacons (niewidoczne elementy graficzna). Za pomocą tych sygnałów nawigacyjnych można analizować informacje, takie jak ruch odwiedzających na tych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie połączy jednak Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi danymi.

Przechowywanie plików cookie AdSense odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Remarketing dynamiczny Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funkcja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do przeprowadzania analizy użytkowania strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z niej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę. Jeśli następnie odwiedzą Państwo inną witrynę w sieci Google Display Network, zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej odwiedzane obszary produktów i informacji.

Celem remarketingu dynamicznego Google jest kierowanie reklam do osób odwiedzających stronę internetową poprzez wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam osobom odwiedzającym stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony w sieci Google Display Network.

Mogą Państwo na stałe wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Można również wyłączyć stosowanie plików cookie przez podmioty zewnętrzne, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i stosując się do podanych tam dalszych informacji dotyczących rezygnacji.

Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanego z nim oświadczenia o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 

Bing Ads

Na naszej stronie internetowej dane są zbierane i przechowywane za pomocą technologii Bing Ads, na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Jest to usługa firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Usługa ta pozwala nam śledzić aktywność użytkowników na naszej stronie internetowej, gdy trafili oni na nią za pośrednictwem reklam Bing Ads. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem takiej reklamy, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Na naszej stronie internetowej zintegrowany jest tag Bing UET. Jest to kod, który w połączeniu z plikiem cookie przechowuje pewne informacje nie będące danymi osobowymi na temat korzystania z witryny przez użytkownika. Obejmuje to między innymi czas spędzony na stronie internetowej, obszary strony internetowej, do których użytkownicy uzyskali dostęp oraz reklamę, za pomocą której dotarli na stronę.

Informacje o Państwa tożsamości nie są gromadzone. Zebrane informacje są przekazywane na serwery Microsoft w USA i tam przechowywane przez okres maksymalnie 180 dni.

Odbiorca danych: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, dezaktywując ustawienia plików cookie. W pewnych okolicznościach może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Ponadto firma Microsoft może być w stanie śledzić zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach elektronicznych dzięki śledzeniu między urządzeniami, co umożliwia firmie Microsoft wyświetlanie spersonalizowanych informacji w witrynach internetowych i aplikacjach firmy Microsoft lub w ich obrębie. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję na stronie http://choice.microsoft.com/pl-pl/opt-out

Więcej informacji na temat usług analitycznych firmy Bing można znaleźć na stronie internetowej Bing Ads (https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2).

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Microsoft i Bing można znaleźć w regulaminie ochrony danych firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement). Pod tym linkiem można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia przez Bing Ads i wykorzystywania danych użytkownika do wyświetlania reklam.

 

System automatyzacji marketingu Pardot

Korzystamy z systemu Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") firmy Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") na naszych stronach internetowych. Pardot jest specjalnym oprogramowaniem do rejestrowania i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających stronę internetową w celu optymalizacji naszej witryny. W zakresie, w jakim Pardot LLC przetwarza dane osobowe, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zapewniliśmy zgodność firmy Pardot LLC z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych poprzez indywidualną umowę z firmą Pardot LLC. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Pardot MAS rejestruje ścieżkę kliknięcia i wykorzystuje ją do stworzenia indywidualnego profilu użytkowania przy użyciu pseudonimu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki. Wyrażając zgodę na używanie plików cookie podczas pierwszego korzystania z naszej strony internetowej poprzez potwierdzenie tzw. banera akceptacji plików cookie, wyrażają Państwo również zgodę na używanie plików cookie przez Pardot. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość: Edytuj ustawienia Cookie

Odbiorca: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA.

 

Matomo (dawniej Piwik) bez plików cookie

W niniejszej witrynie internetowej niektóre informacje o użytkownikach są gromadzone i przechowywane za pomocą oprogramowania do analizy sieci Matomo (www.matomo.org), usługi świadczonej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia ("Matomo"). Na podstawie tych informacji można tworzyć i oceniać pseudonimizowane profile użytkowania. Informacje zebrane przy użyciu technologii Matomo (w tym Twój pseudonimowy adres IP) są przetwarzane na naszych serwerach.

Ta strona korzysta z Matomo wyłącznie bez użycia plików cookies, co oznacza, że Matomo w żadnym momencie nie instaluje plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i przetwarzanie informacji z Państwa wizyty, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu tych informacji w przyszłości, klikając myszką. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt-out, dzięki któremu Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych z sesji.

Dezaktywuj Matomo

 

Platforma zarządzania zgodą Usercentrics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi zarządzania zgodą Usercentrics Consent Management Platform. Jest to usługa świadczona przez Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium.

Za pośrednictwem plików cookie i pikseli, które są umieszczane w przeglądarce, przetwarzane są następujące dane: dane opt-in i opt-out, adres URL odsyłającego, agent użytkownika, ustawienia użytkownika, identyfikator zgody, czas zgody, typ zgody, wersja szablonu, język banera. Celem przetwarzania danych jest uzyskanie, zarządzanie i dokumentowanie zgody użytkownika na pliki cookie i narzędzia stosowane na naszej stronie internetowej oraz informowanie o tym użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorca: Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Usercentrics GmbH można przeczytać tutaj: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Sieci społecznościowe – profile

1. Facebook oraz Instagram

Sieć społecznościowa

facebook.com

instagram.com

Pragniemy zaznaczyć, że Facebook/Instagram jest tylko jedną z wielu możliwości kontaktu z nami lub otrzymywania od nas informacji.

Podmiot odpowiedzialny, z którym profil jest wspólnie prowadzony ("operator platformy"):

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

W umowie zawartej na podstawie art. 26 (1) RODO, zostało ustalone między współadministratorami, kto wypełnia jaki obowiązek wynikający z RODO

Porozumienie na podstawie art. 26 (1) RODO można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Operator platformy udostępnia osobom, których dane dotyczą, zasadniczą treść niniejszej umowy.

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub można skontaktować się z inspektorem ochrony danych operatora platformy za pomocą następującego formularza internetowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani użytkownicy Facebooka odwiedzający nasz profil w sieci społecznościowej. Zwracamy uwagę, że użytkownicy korzystają z Facebooka i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie).

Kategorie danych, które przetwarzamy:

Dane, które przetwarzamy od zarejestrowanych użytkowników na naszym profilu ID użytkownika, pod którym się zarejestrowano, udostępnione dane profilowe (np. imię i nazwisko, zawód, adresy, ewentualnie również specjalne kategorie danych osobowych, takie jak przynależność religijna, dane zdrowotne itp.), dane które powstają podczas udostępniania przez użytkownika treści, wymiany wiadomości i komunikowania się, dane, które są wymagane w ramach przetwarzania umowy na żądanie zarejestrowanych użytkowników; w przeciwnym razie przetwarzamy tylko pseudonimizowane dane, takie jak statystyki i wgląd w interakcje z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami dostarczonymi za jego pośrednictwem (działania na stronie, wyświetlenia strony, polubienia, zasięg, ogólne dane demograficzne, informacje o lokalizacji i zainteresowaniach na temat wieku, płci, kraju, miasta, języka), w celu poznania wyników skuteczności naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od niezarejestrowanych użytkowników na naszym profilu: pseudonimizowane dane, takie jak statystyki i wgląd w interakcje z naszym fanpage'em, posty, strony, filmy i inne treści dostarczane za jej pośrednictwem (aktywność strony, wyświetlenia strony, polubienia, zasięg, ogólne dane demograficzne, informacje o lokalizacji i zainteresowaniach na temat wieku, płci, kraju, miasta, języka) w celu poznania wyników skuteczności naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią funkcją przypisania (np. szczegóły nazwy). Oznacza to, że nie możemy zidentyfikować poszczególnych gości, którzy w związku z tym pozostają anonimowi dla nas.

Dane, które operator platformy przetwarza na temat zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników naszego fanpage'a, można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne. Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Pochodzenie danych

Dane otrzymujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub od operatora platformy.

Miejsce, w którym operator platformy uzyskuje dane osób, których dane dotyczą, można znaleźć pod następującymi linkami:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy gromadzenie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w oparciu o następującą podstawę prawną:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Zgoda osób, których dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes administratora:
uproszczenie komunikacji i wymiany danych, w istniejących kanałach komunikacji, takich jak strona internetowa, informacje prasowe, produkty drukowane i wydarzenia, promowanie sprzedaży naszych produktów i usług lub zapotrzebowania na nie, jak również rekrutacja młodych talentów.

Optymalizacja naszego fanpage'a. Przetwarzamy specjalne kategorie danych osobowych, jeśli w ogóle, to tylko na podstawie następujących podstaw prawnych:

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: Zgoda osoby, której dotyczą dane
art. 9 ust. 2 lit. e) RODO: Osoba, której dane dotyczą, w sposób oczywisty podała dane osobowe do wiadomości publicznej

Podstawy prawne, na których operator platformy opiera przetwarzanie danych, można znaleźć pod następującymi linkami:
https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
https://help.instagram.com/519522125107875
Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone poprzez gromadzenie ich danych, czy to za pomocą plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy uzyska uprzednio zgodę osób, których dane dotyczą. W szczególności operator platformy jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej pierwsze wywołanie fanpage'a powoduje również wpisy w tzw. pamięci lokalnej dla niezarejestrowanych odwiedzających oraz czy dane osobowe niezarejestrowanych odwiedzających (np. adres IP lub inne dane, które łączą się w dane osobowe) są również wykorzystywane do tworzenia profili. Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy przetwarzanie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Cele przetwarzania danych

Dane te będą przetwarzane w następujących celach:
Prezentacja zewnętrzna i reklama.

Komunikacja i wymiana danych.

Zarządzanie wydarzeniami.

W razie potrzeby inicjowanie i wykonywanie umów

Informacje o celach, dla których operator platformy przetwarza dane, można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Nie mamy wpływu na to, do jakich celów operator platformy faktycznie wykorzystuje dane. Nie mamy również skutecznych środków kontroli w tym zakresie.

Okres przechowywania

Przechowywanie i usuwanie danych jest obowiązkiem operatora platformy zgodnie z umową w rozumieniu
Art. 26 (1) RODO. Informacje na ten temat można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób operator platformy określa regularne okresy usuwania danych i w jaki sposób dane są usuwane. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Kategorie beneficjentów

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mają wyłącznie nasi pracownicy i usługodawcy, którzy zarządzają naszym profilem i potrzebują tych danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Kategorie odbiorców, którym operator platformy ujawnia dane lub umożliwia zarejestrowanym gościom ujawnienie swoich danych, jak również informacje na temat wymiany danych wewnątrz grupy można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Nie mamy wpływu na udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom (kategoriom) przez operatora platformy. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp na całym świecie inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Operator Platformy będzie przekazywał i przechowywał oraz
w inny sposób przetwarzał dane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Operator Platformy prowadzi działalność, niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których dane dotyczą. Przekazywanie danych do państw trzecich jest zabezpieczone decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy o ochronie danych osobowych art. 45 RODO lub przez odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Nie mamy wpływu na przekazywanie danych przez operatora platformy do krajów trzecich. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Zastosowana logika i zakres profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych na podstawie zebranych danych

Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone poprzez gromadzenie ich danych, czy to poprzez stosowanie plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy jest zobowiązany do poinformowania ich o tym zgodnie z umową w rozumieniu
art. 26 ust. 1 RODO. W szczególności operator platformy jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą, o celach i podstawach prawnych, jeśli po wywołaniu podstrony w ramach naszego profilu przechowywane są pliki cookie w okresie od czterech miesięcy do dwóch lat.
Informacje na ten temat można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/519522125107875
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne. Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Prawa osób, których dane dotyczą

Współadministratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, uprawnienia w odniesieniu do przetwarzania ich danych, których mogą one dochodzić bezpośrednio wobec operatora platformy na podstawie umowy w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, korekty lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli spełnione są pewne warunki wynikające z przepisów art. 15 – 18 RODO. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO).Mogą one również wnieść na podstawie art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych, które opiera się wyłącznie na uzasadnionym interesie administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile interesy ochrony przy wyłączeniu przetwarzania danych wynikają z ich szczególnej sytuacji osobistej i nie istnieją już ważne powody godne ochrony dla administratora danych do dalszego przetwarzania danych.
O ile dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 21 ust. 2 RODO).Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w sprawie umowy z osobą, której dane dotyczą, i jest wykonywana za pomocą zautomatyzowanych procesów, osoby, których dane dotyczą, mogą, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, zażądać otrzymania danych osobowych przechowywanych na ich temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazać je stronie trzeciej wskazanej przez osobę, której dane dotyczą.Zasadniczo osoby, których dane dotyczą, mają prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO. Jeżeli taka zautomatyzowana decyzja indywidualna jest dopuszczalna zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) – c) RODO, osobom, których dane dotyczą, przyznaje się następujące prawa zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO: prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia, prawo do sprzeciwu wobec interwencji indywidualnej administratora, prawo do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (prawo do odwołania).

Dalsze informacje na temat tego portalu społecznościowego, jak również innych portali społecznościowych oraz tego, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą chronić swoje dane, można znaleźć tutaj: https://www.youngdata.de/.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 77 RODO. Właściwym organem nadzoru dla operatora platformy jest:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin
2D02 RD28, Ireland

Web address: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Web address: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

2. YouTube

Social network:

YouTube
Pragniemy zaznaczyć, że YouTube jest tylko jedną z wielu możliwości kontaktu z nami lub otrzymywania od nas informacji.

Osoba odpowiedzialna, z którą profil jest wspólnie prowadzony ("operator platformy":

Google LLC1600
Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Administrator danych dla osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej/EOG i Szwajcarii:

Google Ireland Ltd.
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4
Irlandia

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych znajdują się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku dalszych pytań można skontaktować się z inspektorem ochrony danych operatora platformy za pomocą następującego formularza internetowego: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=pl

Kategorie osób, których to dotyczy:

Zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani odwiedzający nasz profil w sieci społecznościowej. Zwracamy uwagę osobom, których dane dotyczą, że korzystają one z YouTube i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie).

Kategorie danych osobowych:

Dane, które przetwarzamy od zarejestrowanych gości na naszym profilu:
ID użytkownika, pod którym się Państwo zarejestrowali, udostępnione dane profilowe (np. dane dotyczące nazwiska, zawodu, adresów, danych kontaktowych), dane, które powstają podczas udostępniania treści, wymiany wiadomości i komunikacji, dane, które są wymagane w ramach realizacji umów na życzenie zarejestrowanych gości,dane, które powstają podczas udostępniania treści, wymiany wiadomości i komunikacji; w przeciwnym razie przetwarzamy wyłącznie dane pseudonimizowane, takie jak statystyki i wgląd w interakcje z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, polubienia, zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny skuteczności naszych reklam.Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od osób niezarejestrowanych na naszym profilu:
Pseudonimizowane dane, takie jak statystyki i wgląd w interakcję ludzi z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, polubienia, zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny powodzenia i kontekstu naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które operator platformy przetwarza na temat zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników naszego profilu, można znaleźć w poniższym linku:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne.

Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Pochodzenie danych

Dane otrzymujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub od operatora platformy.

Miejsce, w którym operator platformy uzyskuje dane osób, których dane dotyczą, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy gromadzenie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w oparciu o następującą podstawę prawną:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Zgoda osób, których dane dotyczą
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: Wypełnienie umowy z osobą, której dane dotyczą, lub wdrożenie środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. f) uzasadniony interes RODO

Uproszczenie komunikacji i wymiany danych, ponieważ istniejące kanały komunikacji, takie jak strona internetowa, informacje prasowe, produkty drukowane i wydarzenia, są uzupełniane przez informacje i materiały publikowane na profilu firmy.
Promowanie sprzedaży naszych produktów i usług lub popytu, jak również rekrutacja młodych talentów poprzez przejrzyste postępowanie i regularne wpłaty. Optymalizacja naszego profilu.
Przetwarzamy specjalne kategorie danych osobowych, jeśli w ogóle, to tylko na podstawie następujących podstaw prawnych:
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: Zgoda osoby, której dotyczą dane
art. 9 ust. 2 lit. e) RODO: Osoba, której dane dotyczą, w sposób oczywisty podała dane osobowe do wiadomości publicznej

Podstawy prawne, na których operator platformy opiera przetwarzanie danych, można znaleźć pod następującym linkiem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone poprzez gromadzenie ich danych, czy to za pomocą plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy uzyska uprzednio zgodę osób, których dane dotyczą.
W szczególności operator platformy jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej pierwsze wejście na profil powoduje również wpisy w tzw. pamięci lokalnej dla niezarejestrowanych odwiedzających oraz czy dane osobowe niezarejestrowanych odwiedzających (np. adres IP lub inne dane, które łączą się w dane osobowe) są również wykorzystywane do tworzenia profili.
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy przetwarzanie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Cele przetwarzania danych

Dane te będą przetwarzane w następujących celach:

Prezentacja zewnętrzna i reklama

Komunikacja i wymiana danych

Zarządzanie wydarzeniami

Informacje o celach, dla których operator platformy przetwarza dane, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu na to, do jakich celów operator platformy faktycznie wykorzystuje dane. Nie mamy również skutecznych środków kontroli w tym zakresie.

Okres przechowywania

Przechowywanie i usuwanie danych należy do obowiązków operatora platformy. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób operator platformy określa regularne okresy usuwania danych i w jaki sposób dane są usuwane. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mają wyłącznie nasi pracownicy i usługodawcy, którzy zarządzają naszym profilem i potrzebują tych danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Kategorie beneficjentów

Przechowywanie i usuwanie danych należy do obowiązków operatora platformy. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób operator platformy określa regularne okresy usuwania danych i w jaki sposób dane są usuwane. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mają wyłącznie nasi pracownicy i usługodawcy, którzy zarządzają naszym profilem i potrzebują tych danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Kategorie odbiorców, którym operator platformy ujawnia dane lub umożliwia zarejestrowanym gościom ujawnienie swoich danych, a także informacje o wewnątrzgrupowej wymianie danych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu na udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom przez operatora platformy. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp na całym świecie inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Podstawą prawną przekazania danych standardowe klauzule umowne UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Operator platformy będzie przekazywał dane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii i każdego innego kraju, w którym Google prowadzi działalność, oraz przechowywał i przetwarzał je tam w inny sposób, niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których dane dotyczą. Przekazywanie danych do państw trzecich jest zabezpieczone decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a). 45 RODO lub przez odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Nie mamy wpływu na przekazywanie danych przez operatora platformy do krajów trzecich. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Zastosowana logika i zakres profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych na podstawie zgromadzonych danych

Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone poprzez gromadzenie ich danych, czy to poprzez stosowanie plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy jest zobowiązany do poinformowania ich o tym zgodnie z umową w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO.
W szczególności operator platformy jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą, o celach i podstawach prawnych, jeżeli po wywołaniu podstrony w ramach naszego profilu zapisywane są między innymi sesyjne pliki cookie przechowywane przez dany okres czasu.

Informacje na ten temat można znaleźć w poniższym linku:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne.Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Prawa osób, których dane dotyczą

Współadministratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa dotyczące przetwarzania ich danych, których mogą one dochodzić bezpośrednio wobec operatora platformy:
https://support.google.com/policies/answer/9581826?visit_id=636832497483186206-2169122297&hl=pl&rd=2
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, korekty lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli spełnione są przesłanki, zgodnie z art.15 – 18 RODO. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO).Mogą one również wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych, które opiera się wyłącznie na uzasadnionym interesie administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO), o ile interesy godne ochrony przy wyłączeniu przetwarzania danych wynikają z ich szczególnej sytuacji osobistej i nie istnieją już ważne powody godne ochrony dla administratora danych do dalszego przetwarzania danych. O ile dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w sprawie umowy z osobą, której dane dotyczą, i jest wykonywana za pomocą zautomatyzowanych procesów, osoby, których dane dotyczą, mogą, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, zażądać otrzymania danych osobowych przechowywanych na ich temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazać je stronie trzeciej wskazanej przez osobę, której dane dotyczą. Zasadniczo osoby, których dane dotyczą, mają prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO. Jeżeli taka zautomatyzowana decyzja indywidualna jest dopuszczalna zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO, osobom, których dane dotyczą, przyznaje się następujące prawa zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO: prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia, prawo do sprzeciwu wobec interwencji indywidualnej administratora, prawo do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (prawo do odwołania).Dalsze informacje na temat tego portalu społecznościowego, jak również innych portali społecznościowych oraz tego, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą chronić swoje dane, można również znaleźć tutaj: https://www.youngdata.de/.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 77 RODO. Właściwym organem nadzoru dla operatora platformy jest:

Komisja Ochrony Danych
21 Fitzwilliam Square, Dublin
2D02 RD28, Irlandia

Adres internetowy: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
Adres internetowy: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

3. LinkedIn

Social network:

LinkedIn: https://www.linkedin.com

Pragniemy zaznaczyć, że LinkedIn jest tylko kolejną z różnych możliwości kontaktu z nami lub otrzymywania od nas informacji.

Podmiot odpowiedzialny, z którym wspólnie prowadzimy nasze konto na LinkedIn ("profil") ("Operator platformy"):

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ireland

W umowie zawartej na podstawie art. 26 ust. 1 RODO, zostało ustalone między współadministratorami, kto wypełnia który obowiązek zgodnie z RODO

Operator platformy udostępnia osobom, których dane dotyczą, zasadniczą treść niniejszej umowy:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Z inspektorem ochrony danych operatora platformy można się skontaktować za pomocą następującego formularza internetowego https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

Kategorie osób, których to dotyczy:

Zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani odwiedzający nasz profil w sieci społecznościowej. Zwracamy uwagę osobom, których dane dotyczą, że korzystają one z LinkedIn i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie).

Kategorie danych osobowych:

Dane, które przetwarzamy od zarejestrowanych gości na naszym profilu: ID użytkownika lub nazwa użytkownika, pod którą osoby, których dane dotyczą, dokonały rejestracji, udostępnione dane profilowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), dane profilowe ProFinder, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, oczekiwania co do wynagrodzenia, zdjęcie, dane dotyczące lokalizacji, wiedza i potwierdzenia zdobytej wiedzy, osiągnięcia zawodowe (np. przyznanie patentów, uznanie zawodowe, projekty), ewentualnie również specjalne kategorie danych osobowych, takie jak przynależność religijna, dane dotyczące zdrowia itp., dane wynikające z udostępniania treści, przesyłania wiadomości i komunikacji, dane wymagane w kontekście inicjowania umów, realizacji na żądanie zarejestrowanych gości, inne dane i treści swobodnie publikowane, udostępniane, rozpowszechniane, zamieszczane lub przesyłane przez osoby, których dane dotyczą, na LinkedIn lub za pośrednictwem ich konta LinkedIn.W przeciwnym razie przetwarzamy wyłącznie dane pseudonimizowane, takie jak statystyki i wgląd w interakcje ludzi z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, polubienia, zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny powodzenia i kontekstu naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od osób niezarejestrowanych na naszym profilu: pseudonimizowane dane, takie jak statystyki i wgląd w interakcję ludzi z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, polubienia, zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny powodzenia i kontekstu naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od osób odwiedzających naszą stronę internetową: poprzez zintegrowanie przycisku LinkedIn na naszej stronie internetowej, żadne adresy IP odwiedzających naszą stronę nie są przekazywane do operatora platformy.

Dane, które operator platformy przetwarza na temat zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników naszego fanpage'a, można znaleźć w poniższym linku:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne. Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Pochodzenie danych

Dane otrzymujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub od operatora platformy.

Miejsce, w którym operator platformy uzyskuje dane osób, których dane dotyczą, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy gromadzenie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w oparciu o następującą podstawę prawną:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Zgoda osób, których dane dotyczą
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: Wypełnienie umowy z osobą, której dane dotyczą, lub wdrożenie środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. f) uzasadniony interes RODO - uproszczenie komunikacji i wymiany danych, ponieważ istniejące kanały komunikacji, takie jak strona internetowa, informacje prasowe, produkty drukowane i wydarzenia, uzupełniane przez profil firmy w serwisie społecznościowym, promowanie sprzedaży naszych produktów i usług lub zapotrzebowania na nie, jak również rekrutacja młodych talentów poprzez przejrzyste postępowanie i regularny wkład w optymalizację naszego profilu. Przetwarzamy specjalne kategorie danych osobowych, jeśli w ogóle, to tylko na podstawie następujących podstaw prawnych: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: Zgoda osoby, której dotyczą dane art. 9 ust. 2 lit. e) RODO: Osoba, której dane dotyczą, w sposób oczywisty podała dane osobowe do wiadomości publicznej

Podstawy prawne, na których operator platformy opiera przetwarzanie danych, można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy przetwarzanie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

Prezentacja zewnętrzna i reklama

Komunikacja i wymiana danych

Zarządzanie wydarzeniami

W razie potrzeby inicjowanie i wykonywanie umów.
Informacje o celach, dla których operator platformy przetwarza dane, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Nie mamy wpływu na to, do jakich celów operator platformy faktycznie wykorzystuje dane. Nie mamy również skutecznych środków kontroli w tym zakresie.

Okres przechowywania

Przechowywanie i usuwanie danych należy do obowiązków operatora platformy. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób operator platformy określa regularne okresy usuwania danych i w jaki sposób dane są usuwane. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Kategorie beneficjentów

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mają wyłącznie nasi pracownicy i usługodawcy, którzy zarządzają naszym profilem i potrzebują tych danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Kategorie odbiorców, którym operator platformy ujawnia dane lub umożliwia zarejestrowanym gościom ujawnienie swoich danych, a także informacje o wewnątrzgrupowej wymianie danych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Nie mamy wpływu na udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom (kategoriom) przez operatora platformy. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp na całym świecie inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Operator Platformy będzie przekazywał i przechowywał oraz w inny sposób przetwarzał dane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Operator Platformy prowadzi działalność, niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych do państw trzecich jest zabezpieczone decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a). 45 RODO lub przez odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87169/rozwiazania-marketingowe-linkedin-i-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-rodo-?lang=pl
Nie mamy wpływu na przekazywanie danych przez operatora platformy do krajów trzecich. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Zastosowana logika i zakres profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych na podstawie zebranych danych

Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone przez gromadzenie ich danych, czy to poprzez stosowanie plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy jest zobowiązany do poinformowania ich o tym. Informacje na ten temat można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne.Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Prawa osób, których dane dotyczą

Współadministratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa dotyczące przetwarzania ich danych, których mogą one dochodzić bezpośrednio wobec operatora platformy:
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, jeżeli spełnione są pewne przesłanki zgodnie z art. 15 – art. 18 RODO. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO). Mogą oni również wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych, które opiera się wyłącznie na uzasadnionym interesie administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 21 ust. 1 RODO), o ile interesy godne ochrony przy wyłączeniu przetwarzania danych wynikają z ich szczególnej sytuacji osobistej i nie istnieją już ważne powody godne ochrony dla administratora danych do dalszego przetwarzania danych.
O ile dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w sprawie umowy z osobą, której dane dotyczą, i jest wykonywana za pomocą zautomatyzowanych procesów, osoby, których dane dotyczą, mogą, zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, zażądać otrzymania danych osobowych przechowywanych na ich temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazać je stronie trzeciej wskazanej przez osobę, której dane dotyczą.

Zasadniczo osoby, których dane dotyczą, mają prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO. Jeżeli taka zautomatyzowana decyzja indywidualna jest dopuszczalna zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO, osobom, których dane dotyczą, przyznaje się następujące prawa zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO: prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia, prawo do sprzeciwu wobec interwencji indywidualnej administratora, prawo do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (prawo do odwołania).

Osoby, których dane dotyczą, mogą tutaj znaleźć informacje na temat dostępnych opcji personalizacji i ustawień ochrony danych (wraz z dalszymi odnośnikami):

https://privacy.linkedin.com/pl-pl/faq
https://privacy.linkedin.com/pl-pl/settings

Dalsze informacje na temat tego portalu społecznościowego, jak również innych portali społecznościowych oraz tego, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą chronić swoje dane, można również znaleźć tutaj: https://www.youngdata.de/.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 77 RODO. Właściwym organem nadzoru dla operatora platformy jest:

Komisja Ochrony Danych
21 Fitzwilliam Square, Dublin
2D02 RD28, Irlandia

Adres internetowy: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
Adres internetowy: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

4. Xing

Social network:

Xing: https://www.xing.com

Pragniemy zaznaczyć, że Xing jest tylko jedną z wielu różnych możliwości kontaktu z nami lub otrzymywania od nas informacji.

Podmiot odpowiedzialny, z którym wspólnie prowadzimy nasze konto Xing ("profil") ("Operator platformy"):

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germany

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Z inspektorem ochrony danych operatora platformy można się skontaktować za pomocą następującego formularza internetowego https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure lub pod następującym adresem:

New Work SE
Am Strandkai 120457 Hamburg
Niemcy
Tel. : +49 40 419 131-0
Faks: +49 40 419 131-11
E-mail: info@xing.com

Kategorie osób, których to dotyczy:

Odwiedzający nasz profil, którzy są zarejestrowani w sieci społecznościowej, jak również ci, którzy nie są zarejestrowani.
Zwracamy uwagę osobom, których dane dotyczą, że korzystają one z Xing i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie).

Kategorie danych osobowych:

Dane, które przetwarzamy od zarejestrowanych gości na naszym profilu: ID użytkownika lub nazwa użytkownika, pod którą osoby, których dane dotyczą, dokonały rejestracji, udostępnione dane profilowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), dane profilowe ProFinder, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, oczekiwania co do wynagrodzenia, zdjęcia, dane dotyczące lokalizacji, wiedza i potwierdzenia wiedzy, osiągnięcia zawodowe (np. przyznanie patentów, uznanie zawodowe, projekty), ewentualnie również specjalne kategorie danych osobowych, takie jak przynależność religijna, dane dotyczące zdrowia itp., dane wynikające z udostępniania treści, wymiany wiadomości i komunikacji, dane wymagane w kontekście inicjowania lub realizacji umowy na wniosek zarejestrowanych gości, inne dane i treści swobodnie publikowane, dostarczane, rozpowszechniane, zamieszczane lub przesyłane przez osoby, których dane dotyczą, na Xing lub za pośrednictwem ich konta Xing.W przeciwnym razie przetwarzamy wyłącznie dane pseudonimizowane, takie jak statystyki i wgląd w interakcje ludzi z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, polubienia, zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny powodzenia i kontekstu naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od osób niezarejestrowanych na naszym profilu: pseudonimizowane dane, takie jak statystyki i wgląd w interakcję ludzi z naszym profilem, postami, stronami, filmami i innymi treściami udostępnianymi za jego pośrednictwem (aktywność strony, odsłony, "polubienia", zasięg, ogólne informacje demograficzne, lokalizacyjne i dotyczące zainteresowań w zakresie wieku, płci, kraju, miasta, języka), oceny skuteczności naszych reklam. Pseudonimizowane dane nie mogą być przez nas łączone z odpowiednią cechą przyporządkowania (np. dane dotyczące nazwiska). Oznacza to, że nie mamy możliwości identyfikacji poszczególnych odwiedzających, którzy pozostają dla nas anonimowi.

Dane, które przetwarzamy od osób odwiedzających naszą stronę internetową: poprzez zintegrowanie przycisku Xing na naszej stronie internetowej, żadne adresy IP osób odwiedzających naszą stronę nie są przekazywane operatorowi platformy.

Dane, które operator platformy przetwarza na temat zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników naszego fanpage'a, można znaleźć w poniższym linku:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne.
Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym profilu, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym profilu, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych opcji kontroli.

Pochodzenie danych

Dane otrzymujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub od operatora platformy.

Miejsce, w którym operator platformy uzyskuje dane osób, których dane dotyczą, można znaleźć pod następującym linkiem: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy gromadzenie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w oparciu o następującą podstawę prawną:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Zgoda osób, których dane dotyczą
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: Wypełnienie umowy z osobą, której dane dotyczą, lub wdrożenie środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. f) uzasadniony interes RODO - Uproszczenie komunikacji i wymiany danych, ponieważ istniejące kanały komunikacji, takie jak strona internetowa, informacje prasowe, produkty drukowane i wydarzenia, są uzupełniane przez profil firmy w serwisie. Promowanie sprzedaży naszych produktów i usług lub zapotrzebowania na nie, jak również rekrutacja młodych talentów poprzez przejrzyste postępowanie i regularny wkład w optymalizację naszego profilu. Przetwarzamy specjalne kategorie danych osobowych, jeśli w ogóle, to tylko na podstawie następujących podstaw prawnych:

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: Zgoda osoby, której dotyczą dane
art. 9 ust. 2 lit. e) RODO: Osoba, której dane dotyczą, w sposób oczywisty podała dane osobowe do wiadomości publicznej

Podstawy prawne, na których operator platformy opiera przetwarzanie danych, można znaleźć pod następującym linkiem:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Nie mamy wpływu ani możliwości skutecznego kontrolowania, czy przetwarzanie danych przez operatora platformy jest dopuszczalne.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

Prezentacja zewnętrzna i reklama

Komunikacja i wymiana danych

Zarządzanie wydarzeniami

W razie potrzeby inicjowanie i wykonywanie umów

Informacje o celach, dla których operator platformy przetwarza dane, można znaleźć pod następującym linkiem: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Nie mamy wpływu na to, do jakich celów operator platformy faktycznie wykorzystuje dane. Nie mamy również skutecznych środków kontroli w tym zakresie.

Okres przechowywania

Przechowywanie i usuwanie danych należy do obowiązków operatora platformy. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób operator platformy określa regularne okresy usuwania danych i w jaki sposób dane są usuwane. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Kategorie beneficjentów

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mają wyłącznie nasi pracownicy i usługodawcy, którzy zarządzają naszym profilem i potrzebują tych danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Kategorie odbiorców, którym operator platformy ujawnia dane lub umożliwia zarejestrowanym gościom ujawnienie swoich danych, a także informacje o wewnątrzgrupowej wymianie danych, można znaleźć pod następującym linkiem:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Nie mamy wpływu na udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom (kategoriom) przez operatora platformy. Nie mamy również skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli osoby, których dane dotyczą, publikują swoje dane na naszym profilu, mogą mieć do nich dostęp na całym świecie inni zarejestrowani i ewentualnie niezarejestrowani odwiedzający.

Zastosowana logika i zakres profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych na podstawie zgromadzonych danych

Jeżeli osoby, których dane dotyczą, są śledzone poprzez gromadzenie ich danych, czy to poprzez stosowanie plików cookie lub porównywalnych technik, czy też poprzez zapisywanie adresu IP, operator platformy jest zobowiązany do poinformowania ich o tym. Informacje na ten temat można znaleźć w poniższym linku:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Operator platformy może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne. Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez operatora platformy i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli operator platformy używa tego rodzaju narzędzi na naszym fanpage'u, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Ponadto nie mamy możliwości zapobieżenia lub zatrzymania korzystania z takich narzędzi na naszym fanpage'u, ani nie posiadamy żadnych innych skutecznych środków kontroli.

Prawa osób, których dane dotyczą

Współadministratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa dotyczące przetwarzania ich danych, których mogą one dochodzić bezpośrednio wobec operatora platformy:
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, jeżeli spełnione są pewne warunki zgodnie z art. 15 – art. 18 RODO. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO). Mogą oni również wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych, które opiera się wyłącznie na uzasadnionym interesie administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( art. 21 (1) RODO), o ile interesy godne ochrony przy wyłączeniu przetwarzania danych wynikają z ich szczególnej sytuacji osobistej i nie istnieją już ważne powody godne ochrony dla administratora danych do dalszego przetwarzania danych.O ile dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w sprawie umowy z osobą, której dane dotyczą, i jest wykonywana za pomocą zautomatyzowanych procesów, osoby, których dane dotyczą, mogą, zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, zażądać otrzymania danych osobowych przechowywanych na ich temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazać je stronie trzeciej wskazanej przez osobę, której dane dotyczą.Zasadniczo osoby, których dane dotyczą, mają prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO. Jeżeli taka zautomatyzowana decyzja indywidualna jest dopuszczalna zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO, osobom, których dane dotyczą, przyznaje się następujące prawa zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO: prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia, prawo do sprzeciwu wobec interwencji indywidualnej administratora, prawo do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (prawo do odwołania).

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 77 RODO. Właściwym organem nadzoru dla operatora platformy jest:

Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu
Ludwig-Erhard-Str 22, 7 piętro
20459 Hamburg

Tel. : 040 / 428 54 – 4040
Faks: 040 / 428 54 – 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Usługi internetowe dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam danych osobowych ani wyrażać zgody bez zgody rodzica lub opiekuna. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w działaniach i zainteresowaniach swoich dzieci w Internecie.

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...